1 Reply Latest reply on Jan 26, 2022 10:05 AM by Josette Schluter

    Seeking marriage record of Shimon Pokhachevsky & Genya Shvitzer

    Nancy Shuman Newbie

      How do I find a marriage record #136 for Shimon Pokhachevsky and Genya Mindlya Shvitzer , NHABGrodno/1870/1/25 ?